O nas

Swoją działalność przedszkole pod nazwą Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka” w Żarnowie rozpoczęło 1 września 2011 roku, a od 27 lutego 2019 roku zostało przekształcone  na Niepubliczne  Przedszkole  „ Radosna Dolinka”, które mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Przedszkolaki przebywają w znakomicie przygotowanej części szkolnego gmachu, całkowicie oddzielonej od uczniów szkoły podstawowej. Do placówki prowadzą dwa wejścia: z zewnątrz budynku oraz ze szkolnego korytarza

 

Podstawa prawna

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 17)
 

Statut Przedszkola

Do głównych zadań Niepublicznego Przedszkola należy realizowanie celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i organizowanie swojej działalności w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – do 6 lat.

Czas pracy dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców w kartach zgłoszeń. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Placówka zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim wychowankom. Realizowany jest program wychowania i edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, stymulacja rozwoju dziecka przez gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne oraz zajęcia logopedyczne. Wszystkie te zajęcia są bezpłatne.

W ciągu całego roku przedszkole organizuje liczne uroczystości i imprezy okolicznościowe, które integrują społeczność przedszkolną.

Przedszkole korzysta ze stołówki szkolnej na podstawie Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki. Zgodnie z zarządzeniem przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie: pierwsze i drugie śniadanie oraz obiad.

Przedszkole jest placówką niepubliczną, której działalność współfinansowana jest przez:

Urząd Gminy Żarnów i rodziców w formie stałych opłat za pobyt dzieci. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty

 

Copyright by admin.jano Wszystkie prawa zastrzeżone.