Nasza oferta

Niepubliczne Przedszkole „Radosna Dolinka”
zaprasza wszystkie dzieci w godzinach od 730 do 1530.

Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych wychowawców mających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Najważniejszym priorytetem przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz wszechstronny rozwój poprzez gry, zabawy i naukę.

Cele przedszkola

Dla nas najważniejsze jest, aby nasze dzieci były szczęśliwe,
gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli.

 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane;
 • Pragniemy nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości;
 • Stwarzamy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami;
 • Zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat;
 • Uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach;
 • Obserwacja dzieci pomaga nam rozwijać ich zainteresowania i talenty;
 • Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek;
 • Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię;
 • Nie zmuszamy dzieci do robienia czegokolwiek, na co wyraźnie nie mają ochoty, proponując coś „w zamian";
 • Zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych;
 • Wspieramy rodziców, pomagając im rozwiązywać problemy wychowawcze;
 • Nasze oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze opierają się na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi;
 • Nasza wykwalifikowana kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali się w celu zapewnieniu dzieciom edukacji na najwyższym poziomie.

Cele i zadania przedszkola:

 1. Nadrzędnym celem „Radosnej Dolinki" jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego przez MEN
 3. W szczególności zadaniem niepublicznego przedszkola jest:
 • objęcie opieką dzieci od 3 do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci
 • przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „O", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej
 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest miedzy innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców.
Copyright by admin.jano Wszystkie prawa zastrzeżone.