Nasza oferta

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosna Dolinka”
zaprasza wszystkie dzieci w godzinach od 730 do 1530.

Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych wychowawców mających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Najważniejszym priorytetem przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz wszechstronny rozwój poprzez gry, zabawy i naukę.

Cele przedszkola

Dla nas najważniejsze jest, aby nasze dzieci były szczęśliwe,
gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli.

 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane;

 • Pragniemy nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości;

 • Stwarzamy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami;

 • Zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat;

 • Uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach;

 • Obserwacja dzieci pomaga nam rozwijać ich zainteresowania i talenty;

 • Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek;

 • Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię;

 • Nie zmuszamy dzieci do robienia czegokolwiek, na co wyraźnie nie mają ochoty, proponując coś „w zamian";

 • Zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych;

 • Wspieramy rodziców, pomagając im rozwiązywać problemy wychowawcze;

 • Nasze oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze opierają się na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi;

 • Nasza wykwalifikowana kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali się w celu zapewnieniu dzieciom edukacji na najwyższym poziomie.

Cele i zadania przedszkola:

 1. Nadrzędnym celem „Radosnej dolinki" jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

 2. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego przez MEN

 3. W szczególności zadaniem punktu przedszkolnego jest:

 • objęcie opieką dzieci od 2,5 do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju

 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci

 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci

 • przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „O", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej

 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest miedzy innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców.

Copyright by admin.jano Wszystkie prawa zastrzeżone.